ALGEMENE VOORWAARDEN TRIME NORTH B.V.

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker : Trime North B.V., de gebruiker van deze voorwaarden, opdrachtnemer, verkoper, verhuurder;

Wederpartij : de wederpartij van Trime North B.V., opdrachtgever, koper, huurder;

Overeenkomst : de overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij;

Het werk : het totaal van de tussen gebruiker en wederpartij overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door gebruiker geleverde zaken.

Artikel 2 Algemeen

2.1           De bepalingen van deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2           De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

2.3           De toepasselijkheid van voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

2.4           Indien gebruiker met wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

2.5           Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

3.1           Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

3.2           Overeenkomsten waarbij gebruiker partij is, gelden eerst als gesloten:

a)      na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel;

b)      na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door wederpartij van een door gebruiker gedaan aanbod;

c)      bij gebreke daarvan, door levering aan en afname van zaken door wederpartij, dan wel door de overhandiging door wederpartij aan

d)      gebruiker van relevante bescheiden, machines en zaken, die nodig zijn voor de opdracht of door aanvang van de werkzaamheden;

3.3           Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 30 dagen na factuurdatum;

3.4           Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij, door ondertekening van het contract, daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijk persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

3.5           De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief reparatie- en onderhoudskosten, transport- en eventuele laad/los-, verpakkings- en montagekosten, brandstof en smeermiddel van het gehuurde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

3.6           Mondeling opgegeven revisiekosten worden bij benadering gegeven. Indien de prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden zal gebruiker de wederpartij onmiddellijk in kennis stellen. Indien de wederpartij de overeenkomst wenst te ontbinden, dient hij de zaak, indien deze zich bij gebruiker bevindt, onmiddellijk op te halen. Gebruiker zal alsdan de zaak ter beschikking stellen indien de wederpartij de reeds door gebruiker gemaakte kosten aan gebruiker voldoet. Indien wederpartij zijn machine ter reparatie laat, gaat hij met de verhoging van de kosten akkoord;

3.7           Gebruiker behoudt zich het recht voor om zaken die op datum aanbod in voorraad zijn te leveren aan derden zolang wederpartij niet schriftelijk het aanbod heeft aanvaard;

3.8           Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft;

3.9           Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot nakoming van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;

3.10          Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten;

3.11          Gebruiker behoudt zich het recht voor een bestelling/opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1           Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap;

4.2           Gebruiker

4.3           stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;

4.4           Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden;

4.5           Indien wederpartij de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is wederpartij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan;

4.6           Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;

4.7           Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

4.8           Slechts op uitdrukkelijk verzoek zullen bij een revisieopdracht de vervangen materialen of onderdelen aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld;

4.9           Bij afwezigheid van dit verzoek worden vervangen materialen of onderdelen vernietigd zonder dat de wederpartij op enigerlei wijze aanspraak kan maken op vergoeding c.q. de restantwaarde van die materialen of onderdelen;

4.10          Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade en kosten door wederpartij te worden vergoed;

4.11          Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van wederpartij of een door wederpartij aangewezen locatie, draagt wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;

4.12          Wederpartij vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan wederpartij toerekenbaar is.

Artikel 5 Levering, oplevering

5.1           Levering van zaken geschiedt af magazijn c.q. werkplaats van gebruiker, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

5.2           Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen binnen 2 werkdagen nadat gebruiker deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking stelt dan wel op het moment dat deze bij hem afgeleverd worden;

5.3           Indien wederpartij niet binnen 2 werkdagen afneemt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering en uitvoering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor       rekening en risico van wederpartij;

5.4           Indien wederpartij de gekochte zaken niet binnen 2 werkdagen afneemt, is gebruiker gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. De schade die gebruiker bij doorverkoop lijdt komen voor rekening van wederpartij;

5.5           Indien gebruiker gegevens behoeft van wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat wederpartij deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld;

5.6           Indien gebruiker een termijn voor oplevering c.q. levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven oplevertijd of leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient wederpartij gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 Transport/Risico

6.1           Indien en voor zover gebruiker het transport, verzending, verpakking, laden en lossen op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door wederpartij aan gebruiker is verstrekt, door gebruiker bepaald. Tenzij anders overeengekomen, draagt wederpartij alle kosten en neemt alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder. Wederpartij dient zelf voor een deugdelijke verzekering zorg te dragen;

6.2           Eventuele specifieke wensen van wederpartij inzake het transport/verzending, worden slechts uitgevoerd, indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Artikel 7 Onderzoek, reclames

7.1           Wederpartij is gehouden het opgeleverde werk c.q. het geleverde op het moment van levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het uitgevoerde werk casu quo het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gesteld worden. Bij aflevering dient wederpartij eventuele zichtbare gebreken aan de verpakking of aan de zaken op de pakbon aan te tekenen, bij gebreke waarvan deugdelijk is geleverd;

7.2           De opneming c.q. het onderzoek vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van gebruiker en/of haar transporteur en strekt ertoe te constateren of gebruiker aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan;

7.3           Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 2 weken na (op)levering schriftelijk te worden gemeld;

7.4           Gebruiker dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren;

7.5           Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van gebruiker juist zijn, zal gebruiker de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen c.q. het geleverde vervangen. Wederpartij blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte zaken;

7.6           Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien wederpartij het door gebruiker uitgevoerde of geleverde in gebruik heeft genomen, wordt het werk geacht deugdelijk te zijn opgeleverd;

7.7           Indien een zaak met instemming van gebruiker door wederpartij wordt geretourneerd, is gebruiker gerechtigd 15% van de verkooprijs bij wederpartij in rekening te brengen;

7.8           De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:

 • afwijkingen in kleur en maat van minder dan 10 %;
 • de in de catalogus/aanbieding/prijslijst vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten;
 • reclames over zichtbare schade of vermissing nadat wederpartij voor correcte aflevering bij de transporteur of gebruiker heeft getekend;
 • reclames over verkeerde bestellingen door de wederpartij en retourzendingen, waarvoor gebruiker niet aansprakelijk is.

7.9           Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of levering niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het hiernavolgende onder “Aansprakelijkheid” bepaalde.

Artikel 8 Modellen/monster

8.1           Is aan wederpartij een model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen;

8.2           De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen getallen, maten, gewichten, specificaties of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding gegeven.

Artikel 9 Vergoedingen, prijs en kosten

9.1           Indien gebruiker met wederpartij een vaste prijs is overeengekomen, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd;

9.2           Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren of gedeelten daarvan. De prijs van de zaken wordt bepaald aan de hand van de door gebruiker in haar prijslijst van datum overeenkomst vastgestelde prijzen. De uurprijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen;

9.3           Gebruiker is gerechtigd, een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet verschuldigd is bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum;

9.4           Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen na 1 maand offertedatum, indien zich tussen het moment van aanbieding of offerte en      uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen met meer dan 3% hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.

Artikel 10 Betaling

10.1          Betaling dient te geschieden contant, dan wel binnen 30 na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;

10.2          Gebruiker is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien de wederpartij hier niet aan voldoet is gebruiker niet gehouden de overeenkomst uit te voeren;

10.3          Het is de wederpartij niet toegestaan te verrekenen;

10.4          Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

10.5          Gebruiker is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij te vorderen dat zij zekerheid stelt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens gebruiker;

10.6          In geval van liquidatie,(aanvraag van) faillissement, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, dood, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van wederpartij zijn de vorderingen van gebruiker op wederpartij onmiddellijk opeisbaar;

10.7          Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud/retentierecht

11.1          Alle door gebruiker geleverde materialen en andere zaken, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven eigendom van gebruiker totdat wederpartij alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen;

11.2          Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

11.3          Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen;

11.4          Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;

11.5          Koper dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan verkoper;

11.6          Gebruiker heeft het recht van retentie zolang:

 • de wederpartij de kosten van de werkzaamheden niet of niet geheel heeft voldaan;
 • de wederpartij kosten van eerdere werkzaamheden niet of niet geheel heeft voldaan;
 • de wederpartij andere vorderingen niet of niet geheel heeft voldaan;

Gebruiker zal eerst tot levering overgaan wanneer wederpartij alle vorderingen aan gebruiker heeft voldaan of nadat wederpartij voldoende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12 Garantie

12.1          Op alle door gebruiker geleverde zaken, is enkel van toepassing de daarop door of namens de fabrikant gegeven garantie(s). Gebruiker treedt terzake van deze garantie(s) uitsluitend op als tussenpersoon. Indien gebruiker uitgebreidere garantie dan voormeld omschreven verstrekt, dient dat schriftelijk, door beide partijen ondertekend, te zijn geschied;

12.2          Wederpartij dient schriftelijk een beroep te doen op de overeengekomen garantie door overlegging van de aankoopbon;

12.3          Deze garantie vervalt:

 • bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
 • bij bewerkingen, wijzigingen, vermenging, veranderingen of reparatie door een derde aan of van het geleverde;
 • door het geleverde niet conform de gebruiksaanwijzing te gebruiken en te onderhouden;

12.4          Zolang wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 13 Risico-overgang

13.1          Het risico van verlies of beschadiging van de geleverde zaken gaat op wederpartij over op het moment waarop deze zaken aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

13.2          De ter revisie aan gebruiker door wederpartij geleverde zaken blijven voor risico van de wederpartij, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie zijdens gebruiker.

Artikel 14 Incassokosten

14.1          Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. In ieder geval is wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00;

14.2          Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

15.1          Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
 •  wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

15.2          Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

15.3          Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

15.4          Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Annulering

16.1          Indien wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van gebruiker op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst;

16.2          Indien een uurtarief of dagdeeltarief is overeengekomen, bepaalt de gebruiker naar redelijkheid wat als de overeengekomen prijs heeft te gelden in het kader van deze annuleringsregeling. Gebruiker dient daartoe in te schatten hoeveel uren of dagdelen in rekening zouden zijn gebracht bij niet-annulering van de overeenkomst;

16.3          Indien wederpartij bij annulering de afname weigert van de reeds door gebruiker aangeschafte zaken, al dan niet be- of verwerkt, is wederpartij gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan gebruiker te voldoen;

16.4          Annulering dient schriftelijk (bij fax of e-mail) te geschieden.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

17.1          Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens wederpartij beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garantie” is geregeld;

17.2          Onverminderd de aansprakelijkheid krachtens de overeenkomst of de wet, is gebruiker aansprakelijk voor schade aan het werk tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan gebruiker in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen;

17.3          Wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen;

17.4          Indien zaken, die wederpartij ter beschikking heeft gesteld dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade;

17.5          Wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen;

17.6          Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

17.7          Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor eventuele aanwezigheid en de gevolgen die daaruit voortvloeien van de bij wet verboden stoffen op of in de geleverde zaken, waarvan gebruiker op moment van levering niet op de hoogte was of op de hoogte kon zijn;

17.8          Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is gebruiker nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij gebruiker bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij gebruiker steeds de bedoeling van wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt;

17.9          Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

17.10        Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

17.11        De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 18 Overmacht

18.1          Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

18.2          Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk, dan wel tijdig, na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker, ziekte van haar personeel, diefstal, brand, verkeersbelemmeringen, exportbelemmeringen, stroom- en computerstoringen en stagnatie in de levering van materialen door toeleveranciers worden daaronder begrepen;

18.3          Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen;

18.4          Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

18.5          Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten

19.1          Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectuele eigendomsrecht;

19.2          De in het kader van de overeenkomst eventueel door gebruiker tot stand gebrachte brochures, ontwerpen, berekeningen, schetsen, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, prijslijsten, stalen en modellen, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze mogen niet door wederpartij zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, verkocht, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 20 Geheimhouding

20.1          Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

20.2          Indien gebruiker op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21 Verhuur

21.1          De huur wordt aangegaan voor een door partijen vastgestelde periode. Het verhuurde dient in zijn geheel en in goede staat te worden teruggeleverd, op een door verhuurder opgegeven locatie;

21.2          Wanneer het verhuurde binnen de overeengekomen huurperiode voortijdig wordt teruggeleverd, blijft de huursom over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd;

21.3          Indien het gehuurde door enige oorzaak niet op de overeengekomen datum van aflevering door huurder wordt afgehaald, dan wel verhuurder niet in staat is gesteld het gehuurde tijdig af te leveren, voorzover verhuurder het transport op zich heeft genomen, is niettemin de huursom over de gehele overeengekomen periode verschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risico van huurder ter beschikking wordt gehouden. Indien huurder niet onverwijld na sommaties het gehuurde afhaalt, is verhuurder gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de overeengekomen huurprijs onverkort verschuldigd blijft;

21.4          Vanaf de aanvang der huurperiode wordt het gehuurde bij verhuurders opslag of magazijn beschikbaar gesteld. Huurder heeft het recht het gehuurde voor afname of verzending te (doen) keuren. Indien huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn afgeleverd;

21.5          Huurder dient zelf zorg te dragen voor een deugdelijke verzekering van het gehuurde;

21.6          Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico – inclusief transportrisico – van de gehuurde zaken voor rekening van huurder, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in geval van overmacht. Huurder is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken te vergoeden op basis van nieuwwaarde;

21.7          Gedurende de huurperiode is huurder gehouden de gehuurde zaken naar aard en bestemming als een goed huurder te gebruiken, te

onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging. Huurder dient zorg te dragen voor het regelmatig doorsmeren van het gehuurde en voor het in stand houden van het oliepijl. Boren, fraisen, doorslijpschijven, nieten enz. dienen door de huurder voor eigen rekening te worden gekocht. Voor diamant- en hardmetalen zaagbladen wordt eenmalig een bedrag in rekening gebracht overeenkomstig slijtage van deze bladen;

21.8          Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens verhuurder uitgevoerd. Huurder mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt;

21.9          Uitsluitend reparatiekosten ten gevolge van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van verhuurder, weshalve alle kosten ten gevolge van overbelasting en/of ondeskundig gebruik voor rekening van huurder zijn. Mankementen dienen terstond schriftelijk aan verhuurder te worden gemeld. Gedurende de huurperiode is verhuurder te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het gehuurde te controleren.

Huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het gehuurde te verlenen;

21.10        Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verhuurder is het niet toegestaan het gehuurde buiten Nederland te brengen of aan enige derde in gebruik te geven, te verkopen of onder te verhuren, noch enig uit de huurovereenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen;

21.11        Na afloop van de huurperiode is huurder verplicht de gehuurde zaken tijdens kantooruren in oorspronkelijke en gereinigde staat compleet terug te leveren bij de opslagruimte of het magazijn van verhuurder c.q. op het overeengekomen terugleveradres, alwaar huurder als bewijs van teruglevering een bon zal ontvangen;

21.12        Indien huurder zich niet houdt aan de terugleververplichting, zal huurder aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade en kosten, inkomstenderving van verhuurder daaronder begrepen. Huurder is onder dezelfde voorwaarden verplicht alle bij het gehuurde behorende bescheiden en accessoires op het tijdstip van inlevering aan verhuurder te overhandigen;

21.13        Indien huurder het gehuurde niet op de overeengekomen datum teruglevert, heeft verhuurder het recht om zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden en het gehuurde, waar deze zich ook bevindt, onverwijld weer tot zich te (doen) nemen, onverminderd het recht van verhuurder de hierdoor ontstane schade bij huurder in rekening te brengen. Indien deze situatie zich voordoet, zal verhuurder het gehuurde terstond controleren op eventuele beschadigingen en gebreken. Verhuurder zal huurder per omgaande haar bevindingen betreffende de toestand van het gehuurde kenbaar maken en hem in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren;

21.14        Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor risico van huurder;

21.15        Huurder vrijwaart verhuurder voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de gehuurde zaken;

21.16        Verhuurder draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze voorwaarden is bepaald;

21.17        Iedere aansprakelijkheid van verhuurder jegens huurder is beperkt tot het bedrag dat de verzekering van verhuurder met betrekking tot deze aansprakelijkheid uitkeert. Aansprakelijkheid die verder strekt dan het hiervoor bedoelde bedrag of aansprakelijkheid die niet wordt gedekt door een verzekering wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

21.18        Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij verhuurder te worden ingediend.

Artikel 22 Vertalingen van deze voorwaarden

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek.

Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 23 Geschillen

De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad van Arbitrage.

Artikel 24 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op met gebruiker gesloten overeenkomsten.

Artikel 25 Vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel voor Rijnland.